Notariusze

Notariusz może pomóc podczas sporządzania umowy przedwstępnej. W szczególności kiedy jedna strona uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej to warto taką umowę przedwstępną sporządzić w formie aktu notarialnego. Taka umowa daje uprawnienia do dochodzenia swoich praw. Notariusze w Białymstoku mogą pomóc podczas podziału majątku wspólnego. Jeżeli w skład majątku wchodzą tylko same ruchomości, czyli na przykład samochód czy też inne przedmioty to nie trzeba sporządzać umowy o podział majątku w formie aktu notarialnego. Natomiast, jeżeli w skład majątku wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze prawo do własności lokalu to konieczne jest przeprowadzenie podziału majątku u notariusza. Kiedy umowę się sporządza w innej formie taki podział będzie nieważny. Notariusz dokonuje wpisu do księgi wieczystej w przypadku kiedy następuje umowny podział majątku wspólnego. Nie następuje to w Sądzie oraz strony nie muszą same aktualizować tych danych. Notariusz z miasta Białystok zajmuje się też sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Może sporządzić protokół dziedziczenia, który spisuje w trakcie obecności wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych. Zawiera on zgodne z prawem oświadczenia stawiających się osób. Jest to konieczne podczas przeprowadzania postępowania spadkowego u notariusza. W innym przypadku sprawa może rozstrzygać się w Sądzie. Na podstawie sporządzonego protokołu dziedziczenia notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który określa krąg spadkobierców oraz ich udziały w dziedziczonym majątku. Taki dokument zostaje zarejestrowany w rejestrze notarialnym. Notariusz może nie sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia na przykład w przypadku kiedy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem, w skład spadku wchodzą rzeczy lub nieruchomości leżące poza granicami, strony nie przedłożyły wszystkich wymaganych dokumentów oraz strony nie są zgodne co do złożonego wniosku lub nie wszystkie osoby stawiły się u notariusza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *